PERSONDATAPOLITIK

SPORTSCENTER NORDS DATAANSVAR.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine
personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede
(legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

Sportscenter Nord er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


DATAANSVARLIG KONTAKT PERSON:

Susanne Christiansen
Harald Nielsens Plads 9
9900 Frederikshavn
cvr

TLF:
24856189
MAIL:
sportscenternord@gmail.com

SPORTSCENTERNORD.DK


VI BEHANDLER FØLGENDE MEDLEMSOPLYSNINGER:

Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og mail.
Oplysningerne får vi udelukkende fra dig.

VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONALEOPLYSNINGER:

Navn, adresse, telefonnummer, mail, cprnr., kontooplysninger og kursusdeltagelse.
Oplysningerne får vi fra dig, offentlige myndigheder og idrættens hovedorganisationer.

Vi behandler medlemsoplysninger til det formål at vi kan lave kontingentopkrævning og medlemmer kan få en
chip til at komme ind i centeret med på bestemte tidspunkter.

Vi behandler personaleoplysninger til det formål at opfylde kontrakter, til at håndtere instruktørens hverv og pligter
i foreningen og til at få et overblik over kompetencer og kursuser.

I det omfang vi behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil den behandling udelukkende
være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
– Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdtilmelding, resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 • Videregivelse af dine almindelige oplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI´s landsdelskontorer, i relevant
  og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for
  at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse organisationer.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger til historisk værdi til statistik og lignende.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter
derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende
personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Personoplysninger opbevares på vores foreningscomputer som er beskyttet af password, som kun ansatte kender.
Der ud over opbevares udfyldte medlemsoplysninger i en mappe i aflåst skab, kun ansatte ved hvor nøglen er.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem
af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:


MEDLEMMER:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

ULØNNEDE OG INSTRUKTØRER:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske g administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

LØNNEDE LEDERE OG TRÆNERE:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 1 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører
i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken
blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi hovedorganisationen
og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og datatilsynet.

Vi dokumenter alle brud på følgende måde:
Vi logger alle uregelmæssigheder.